понеделник, 16 февруари 2015 г.

Защо различните видове заеми имат различна лихва?

Винаги когато някой взима заем от банка, той е задължен да го изплати в определен срок заедно с лихвата. Така че, той би искал да вземе заем с възможно най-ниска лихва. В тази статия ще разгледам защо различните заеми имат различна лихва.

Какво всъщност представлява лихвата? Това е цената за използване на пари (ресурси). За този, който спестява, лихвата е плащането, което той получава, за това че се отказва да ползва парите си сега. За взимащия заем, лихвата е цената, която той плаща, за да може да използва дадената сума сега с надежда да направи печалба в бъдеще.

За изчислението на лихвата за даден заем, може да се използва формулата за т.нар. проста лихва: 
Крайна сума = Начална стойност + Начална стойност * Лихвен процент * Време
където:
  • Начална стойност е  началната сума взета назаем;
  • Лихвен процент - лихвения процент на заема;
  • Време - броя на периодите от време, за които се изплаща заема.
Например, ако се вземе едногодишен заем от 1000 лв. с 10% лихва на година, то крайната сума , която трябва да се изплати е: 
Крайна сума = 1000 + 1000 * 0.10 * 1 = 1000 + 100 = 1100 лв.
Има и друг вид лихва наречена сложна лихва. При нея се взима предвид и лихвата върху лихвата, която вече е събрана.

Лихвата при заемите се определя главно от следните фактори:
  • риска, че заемодателя няма да получи парите си обратно (риск от неизпълнение),
  • риска, че парите които той би получил ще са изгубили стойността си поради инфлация (инфлационен риск).
В таблицата са показани лихвите по различни видове заеми, които събрах от сайтовете moitepari.bg и bankrate.com:


Вид кредит Лихва (moitepari.bg) Лихва (bankrate.com)
Ипотечен кредит с пълна отговорност
5.80 - 7.80%
3.00 - 4.90%
Ипотечен кредит с ограничена отговорност
8.20 - 14.30%
-
Кредитни карти
15 - 20%
11.20 - 15.10%
Коли на изплащане
4.90 - 10.95%
2.50 - 3.10%
Бързи кредити
35 - 45%
-
Студентски кредити
7 - 15%
4 - 7%

Лихвата при различните видове заеми е различна, защото риска, че парите ще останат неплатени е различен. Ако заема е с ипотека от някакъв тип (ипотечен кредит с пълна отговорност), то заемодателя има възможност да си възвърне поне част от парите като продаде ипотекираното имущество. Както се вижда от таблицата, най-скъпите заеми са бързите кредити и кредитните карти, при които няма нищо заложено и съответно риска от неизпълнение е висок. Студентските кредити са средно високи, защото има известен риск ако завършилия студент не успее да си намери работа и е неспособен да си върне заема.

Краткото ми изследване по въпроса показва, че лихвите се определят от риска да не бъдат платени, и че трябва да се внимава когато се взима заем. Разбира се, най-добре е човек да не взима назаем, а да спестява, за да има пари да постигне целите си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар